AktualityProfilAktivityKontakt


STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
 

Čl.I - Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení:  ČIKATAR HET

Sídlo:  V lesíčku 6, Praha 5, 150 00


Čl.II - Právní postavení sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Sdružení je právnickou osobou

 
Čl.III - Cíl činnosti sdružení

1. Cílem sdružení je:
- Prevence kriminality a jiných sociálně - patologických jevů dětí a mládeže,
- Resocializační programy pro drogově závislé ( ze sociokulturně znevýhodněného prostředí )

2. Za tímto účelem sdružení zajistí:
- Komunitní centra ve vybraných lokalitách.


Čl.IV - Členství

1. Členem sdružení mohou být osoby starší 15-ti let, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení

2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky Vedení sdružení

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena

4. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané vedením

5. Zánik členství:
 a) vystoupením člena písemným oznámením
 b) úmrtím člena
 c) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
 d) zánikem sdružení

 
Čl.V - Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
 a) podílet se na činnosti sdružení
 b) volit do orgánů sdružení
 c) být volen od 18-ti let do orgánů sdružení
 d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

2. Člen má povinnost zejména:
 a) dodržovat stanovy sdružení
 b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
 c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

3. Člen je povinen platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to vždy k 31.1. začínajícího roku

 
Čl.VI - Orgány sdružení:

Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada
b) vedení
c) revizní komise

 
Čl.VII - Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení

3. Valnou hromadu svolává Vedení dle potřeby, nejméně však 2 krát ročně. Vedení svolává Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení

4. Valná hromada zejména:
 a) rozhoduje o změnách stanov sdružení
 b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření
 c) volí na dobu jednoho roku členy vedení ( předsedu, výkonného místopředsedu a tři místopředsedy ) a na dobu dvou let členy revizní komise
 d) rozhoduje o zrušení členství
 e) rozhoduje o zrušení sdružení

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení a o rušení členství rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

6. Valná hromada je svolávána nejméně 1 týden dopředu.

7. Pokud se člen sdružení ani jednou během dvou let nezúčastní zasedání valné hromady, jeho členství zaniká.

8. Pokud se Valná hromada nesejde ani jednou po dobu dvou let, sdružení zaniká.

 
Čl.VIII - Vedení

1. Vedení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

2. Vedení má 5 členů

3. Vedení řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

4. Vedení svolává předseda, v jeho nepřítomnosti výkonný místopředseda nejméně jednou měsíčně

5. Vedení zejména:
 a) koordinuje činnost družení
 b) svolává valnou hromadu
 c) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
 d) rozhoduje o přijetí za člena sdružení

6.Všichni členové vedení zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem

7.Vedení je usnášeníschopné, jsou-li přítomni tři členové, z nichž musí být alespoň jeden předseda nebo výkonný místopředseda

8.Vedení rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů, přitom hlas každého z  členů má stejnou hodnotu.

9.Jestliže se přes opakované dvojí svolání v průběhu 1 měsíce nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci po dobu dvou měsíců vedení, to se netýká rozhodnutí, u kterých je vyžadována dvoutřetinová většina všech členů sdružení.

 
Čl.IX - Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.

2. Revizní komise má nejméně 3 členy

3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje vedení na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.

4. pro zasedáni valné hromady komise vypracovává zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

 
Čl.X - Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem

2. Zdroji majetku jsou zejména:
 a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
 b) výnosy majetku
 c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení
 d) členské příspěvky
 e) dotace

3. Za hospodaření sdružení odpovídá Vedení, které každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou

 
Čl.XI - Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká :
 a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady
 b) rozhodnutím Ministerstva vnitra
 c) pokud se po dobu dvou let nesejde ani jednou usnášeníschopná valná hromada

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne valná hromada o způsobu majetkového vypořádání. Likvidační zůstatek bude rozdělen rovným dílem mezi všechny členy sdružení.

 
Čl.XII - Závěrečná ustanovení

1.Sdružení může vydat na základě rozhodnutí valné hromady organizační a jednací řád sdružení.